Tarsila Do Amaral - idilio

 

Puzzle Brasiliano
TARSILIA DO AMARAL

Tarsila Do Amaral - A familia
Tarsila Do Amaral - Morro da favela Tarsila Do Amaral

 

Tarsila Do Amaral 
San Paolo 1886- 1973
www.tarsilado
amaral.com.br

Tarsila Do Amaral - Seconda classe
Tarsila Do Amaral - O quadro Operarios Tarsila Do Amaral - O Mamoeiro  
Tarsila Do Amaral Tarsila Do Amaral   Tarsila Do Amaral